Skip to content

(Read in English below.)

Introductie

Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de Spoedwet) aangenomen. De verwachting is dat de Spoedwet binnenkort in werking zal treden, waarschijnlijk al deze week.

De Spoedwet past een groot aantal wetten aan waarmee voorgeschreven procedures en termijnen tijdelijk wijzigen op het gebied van burgerlijke, bestuursrechtelijke en strafzaken alsmede op het gebied van het rechtspersonenrecht. Deze blog gaat in op de tijdelijke wijzigingen omtrent gerechtelijke procedures.

Digitale zittingen

De gerechtsgebouwen in Nederland hebben vanaf 17 maart 2020 hun deuren gesloten om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De rechtszaken die doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen gevoerd. Het is dus vóór de inwerkingtreding van de Spoedwet al mogelijk om gebruik te maken van videoverbinding tijdens een mondelinge behandeling, maar dit gebeurt doorgaans alleen met instemming van alle betrokkenen.

Met de Spoedwet wordt een tijdelijke wettelijke basis geïntroduceerd voor de digitale zitting: een mondelinge behandeling door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel (waarbij men kennis kan nemen van door de afzender aangeboden informatie en daarop rechtstreeks kan reageren) indien het houden van een fysieke zitting in burgerlijke en bestuursrechtelijke gerechtelijke procedures niet mogelijk is.

Mondelinge behandelingen in eerste aanleg en hoger beroep kunnen als gevolg van de Spoedwet plaatsvinden met toepassing van telefonie, videoverbindingen of andere audiovisuele transmissie, ook zonder instemming van de bij de zitting betrokken partijen. De beslissing of een zitting digitaal zal plaatsvinden is uiteindelijk aan de rechter.

Een andere tijdelijke wijziging als gevolg van de Spoedwet is dat gedaagden in kantonzaken in plaats van mondeling verweer voeren op de zitting, eerst schriftelijk, telefonisch of per e-mail uiterlijk op de eerste roldatum kunnen melden dat zij verweer willen voeren. Gedaagden kunnen daarna mondeling (per digitale zitting dan wel fysieke zitting) of schriftelijk verweer voeren.

Inwerkingtreding

De Spoedwet treedt zo snel mogelijk in werking, waarbij voor enkele onderdelen geldt dat deze met terugwerkende kracht inwerkingtreden tot 16 maart 2020. De Spoedwet vervalt op 1 september 2020, met een mogelijkheid om de wet steeds met twee maanden te verlengen indien omstandigheden rondom de COVID-19 uitbraak daartoe aanleiding geven.


Temporary Dutch COVID-19 Justice and Security Act: Temporary Introduction of Digital Court Hearings

On 21 April 2020, the Dutch Senate adopted the Temporary COVID-19 Justice and Security Act (the Emergency Act). The Emergency Act is expected to enter into force this week.

The Emergency Act modifies several laws, among which, temporarily amending civil, administrative, and criminal procedures, including rules concerning legal entities. This blog discusses the temporary amendments concerning legal proceedings.

Digital Oral Hearings

The courthouses in the Netherlands closed their doors on 17 March 2020 to prevent the spread of COVID-19. Legal proceedings are being conducted remotely by digital means when possible. As such, prior to the Emergency Act coming into force it is already possible to use a video connection during oral hearings, but this is usually done with the consent of all parties involved only.

The Emergency Act introduces a temporary legal basis for the digital court hearing: an oral hearing through a two-sided electronic means of communication (where one person can take note of information provided by the sender and respond directly to it) in case it is not possible to proceed with a physical hearing in civil and administrative legal proceedings.

As a result of the Emergency Act, oral proceedings in first instance and in appeal may take place by using telephones, video connections or other audiovisual transmissions, even without the consent of all the parties involved. Eventually it is up to the court to decide whether the hearing will take place digitally.

Another temporary change because of the Emergency Act is that defendants in subdistrict court cases, instead of conducting a defense at the oral hearing, can first report in writing, by telephone, or by e-mail at the latest on the first docket list date that they want to put up a defense. Defendants can then conduct an oral defense (by a digital hearing or physical hearing) or written defense.

Effective Date

The Emergency Act will come into force as soon as possible, with some amendments having retroactive effect as from 16 March 2020. The Emergency Act will, in principle, expire 1 September 2020, but may continuously be extended with two months thereafter if circumstances surrounding COVID-19 give rise thereto.